Zdravko Lidl vabi: pošlji risbico

Živijo, sem Zdravko Lidl in letos sem že drugo leto zapored, s pomočjo svojih prijateljev iz Lidla Slovenija izdal šolsko beležko, ki je tudi dobrodelna. Več o beležki na tej povezavi.

Rad hodim v šolo in se družim s prijatelji. In veš kaj, še imam rad? »Rad imam sadje, zelenjavo in vse, kar je še zdravo,« tako pravi tudi moja pesem Zdravka Lidla, ki jo lahko skupaj poslušamo tukaj. Sadno-zelenjavne rime najdeš tudi v beležki, sveže sadje in zelenjavo pa na Lidlovih policah!

Veselim se, da bo beležka postala nepogrešljiv del tvojih šolskih potrebščin! Bi jo imel tudi ti?

Kaj moraš storiti?
Nariši mene, Zdravka Lidla v družbi sadja in zelenjave in risbico pošlji najkasneje do 10. septembra 2020 na naslov:

ZDRAVKO LIDL
POD LIPAMI 1
1218 KOMENDA

Kar 50 prejetih risbic bom nagradil z mojo šolsko beležko in paketom presenečenja.

 

Šolska beležka Zdravka Lidla.

Šolska beležka Zdravka Lidla. Fotografija je simbolična.

Primeri risbic:


Pravila in pogoji sodelovanja

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU “ZDRAVKO LIDL – RISBICE IN ŠOLSKA BELEŽKA“

1. O organizatorju

Organizator nagradnega natečaja “ZDRAVKO LIDL – RISBICE IN ŠOLSKA BELEŽKA“ (v nadaljevanju »nagradni natečaj«) je družba Lidl Slovenija d. o. o. k. d., Pod lipami 1, 1218 Komenda, ID za DDV SI59314923 (v nadaljevanju »Lidl Slovenija« oz. »organizator«).

2. Namen nagradnega natečaj

Namen nagradnega natečaja je promocija blagovne znamke Lidl Slovenija, izvajanje trženjskega komuniciranja, promocija blagovne znamke Zdravko Lidl ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

3. Trajanje nagradnega natečaja

Nagradni natečaj traja od dne 17. 8. 2020 do vključno dne 10. 9. 2020, podrobneje opredeljeno v 4.točki.

4. Sodelovanje v nagradnem natečaju

S 25. 5. 2018 je v uporabo prišla nova Splošna uredba o varstvu podatkov, ki posameznikom zagotavlja več nadzora nad lastnimi osebnimi podatki. S tem namenom smo v družbi Lidl Slovenija vzpostavili nov način sodelovanja v nagradnih natečajih, ki jih organiziramo na spletni strani.
Postopek je sledeč. Ob vsakem nagradnem natečaju vas bomo seznanili z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov. Posameznik, ki bi rad sodeloval v nagradnem natečaju in se strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov, na nedvoumen način izrazi privolitev in sodelovanje. Na ta način izrazite svojo privolitev z namenom in obsegom obdelave vaših osebnih podatkov in sodelujete v nagradnem natečaju. V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Nakup pri družbi Lidl Slovenija ni pogoj za sodelovanje.
V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnega natečaja oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradnega natečaja izključeni s strani organizatorja.

5. Preklic sodelovanja v nagradnem natečaju

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradnega natečaja prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov zdravko.lidl@lidl.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

6. Potek nagradnega natečaja

V nagradnem natečaju udeleženec sodeluje na način, da v skladu s temi pravili na naslov Lidl Slovenija pošlje risbico Zdravka Lidla v družbi sadja in zelenjave in priloži kontaktne podatke (e-mail naslov/telefonsko številko), kamor v primeru izbora pokličemo/pišemo za namen obveščanja ter pridobitve podatkov o dostavi nagrade. Posamezen udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje enkrat.

7. Izbor nagrajencev

Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradnem natečaju sodelovali v skladu s temi pravili, v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku nagradnega natečaja po lastni presoji izbrala petdeset (50) nagrajencev. Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo izbor nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

8. Nagrade

Organizator bo v nagradnem natečaju podelil petdeset (50) nagrad, in sicer Šolsko beležko v vrednosti 1,89 EUR (DDV je vključen) in paket presenečenja. Vrednost nagrade na posameznega nagrajenca skupaj ne bo presegalo vrednosti 15 eur.

9. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni preko telefona ali e- poštnega naslova, ki ga je nagrajenec posredoval ob prijavi, najpozneje v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku nagradnega natečaja. Organizator bo nagrajenca seznanil z načinom prevzema nagrade ter ga po potrebi pozval k predložitvi naslova prebivališča, kamor mu bo nagrada posredovana. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

V primeru, da se nagrajenec v roku desetih (10) delovnih dni od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradnem natečaju in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Nagrajenci bodo ob prejemu obvestila o prejemu nagrade, pozvani k podaji privolitve k objavi svojega imena in priimka ter poslane risbice na spletni strani Zdravka Lidla (www.zdravko-lidl.si).

10. Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradnem natečaju niso predmet obdavčitve.

11. Varovanje osebnih podatkov

Za vsebino nagradnega natečaja je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradnim natečajem se obrnite na elektronski naslov zdravko.lidl@lidl.si.

Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnem natečaju dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradnega natečaja skladno s temi splošnimi pogoji;

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

– podelitve nagrad.

Upravljavec bo zbrane podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradnega natečaja.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: skrbnik_OP@lidl.si.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradnem natečaju na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator odpraviti.. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradnega natečaja, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma ga odpove ali prekine. V takšnem primeru organizator vsem potencialnim sodelujočim, ki niso uspeli sodelovati v nagradnem natečaju, ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Izključitev iz nagradnega natečaja

V primeru kršitve navedenih pravil nagradnega natečaja si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradnega natečaja brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradnem natečaju uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradnega natečaja, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev in avtomatskih storitev. V primeru izključitve iz sodelovanja v nagradnem natečaju, se lahko izbranemu sodelujočemu nagrajencu nagrada ne podeli oziroma se od prejemnika nagrade zahteva nazaj že izročena nagrada. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico, da od le-tega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradnim natečajem rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s tem nagradnim natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradnem natečaju udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradnega natečaja, ki so objavljeni na spletni strani Zdravka Lidl www.zdravko-lidl.si. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradnega natečaja. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil spletni strani Zdravka Lidl www.zdravko-lidl.si.

V Komendi, dne 27. 7. 2020


P.S.: Še nekaj namigov:

Prijavite se na moje e-novičke (PRIJAVA).

Pobrskajte po različnih predlogih za:

1. zabavne igre – IGRALNICA

Zabavna sestavljanka

2. kreiranje zanimivih stvari – USTVARJALNICA

Velikonočna kokoška

3. kuhanje okusnih, a preprostih receptov – TV KUHARIJE.

Izdelaj korenčkove kolačke po receptu Zdravka Lidla.